Keskimaan tulos tyydyttävällä tasolla


10.2.2011

Osuuskauppa investoi ja työllistää – Keskimaan tulos tyydyttävällä tasolla

Keskimaa Osk:n vuoden 2010 tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli ennakkotiedon mukaan 12,5 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 15,8 miljoonaa euroa.

Tulostasoa voidaan pitää tyydyttävänä. Vielä alkuvuodesta tulos oli negatiivinen, mutta kääntyi voitolliseksi hyvin onnistuneen kesäkauden sekä kaupallisesti piristyneen loppuvuoden ansiosta.

Tuloksen heikentyminen oli ennakoitua. Tulokseen vaikuttivat muun muassa asiakasomistajien ostoskorin edullistamisesta seurannut myyntikatteiden alentuminen sekä kustannukset, joita syntyi yksiköiden, muun muassa Palokan Prisman ja Sokos-keskuksen avauksista. Myös asiakasomistajien palvelutarjontaa merkittävästi parantanut Kodin Terra rasittaa edelleen Keskimaan tulosta, kuten pitkäjänteisessä kehittämisohjelmassa on ennakkoon arvioitukin.

Tulokseen vaikuttivat myös asiakasomistajien palvelujen parantamiseen tähtäävien mittavien investointien myötä kasvaneet poistot. Vuositasolla poistot olivat yli kaksi miljoonaa euroa edellisvuotista suuremmat.

– On hyvä muistaa, että emme pyri tuloksen maksimoimiseen. Riittävän tuloksen tehtävänä on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Tulosta tarvitaan, jotta voimme kehittää palvelujamme sekä huolehtia omalta osaltamme Keski-Suomen ja keskisuomalaisten elinvoimasta ja hyvinvoinnista, toimitusjohtaja Antti Määttä muistuttaa.

Mittavat investoinnit maakuntaan

Keskimaa panosti vuoden 2010 aikana asiakasomistajien palveluverkoston parantamiseen yhteensä 31,8 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit kohdentuivat Sokos-keskukseen, Palokan Prismaan sekä Pihtiputaan ja Petäjäveden S-marketeihin.

Viimeisten viiden vuoden aikana Keskimaa on investoinut Keski-Suomeen lähes 200 miljoonaa euroa. Varovaisesti arvioiden investoinnit ovat merkinneet näiden vuosien aikana rakennusalalle vähintään 2 500 miestyövuotta.

Antti Määttä korostaa, että Keskimaan on asiakasomistajien palvelemisen näkökulmasta pidettävä toimipaikat ajanmukaisessa kunnossa. Investoinneilla onkin aina oltava selkeä, asiakasomistajia palveleva peruste.

– Meidän tehtävämme on tuottaa niitä palveluja, joita asiakasomistajamme meiltä toivovat. On myös tärkeää investoida sellaisiin teknisiin ratkaisuihin, joiden avulla voimme varmistaa kaupparyhmämme energiansäästötavoitteiden toteutumisen ja aiempaa ympäristöystävällisemmän toiminnan, Määttä linjaa.

Vuonna 2011 Keskimaan kokonaisinvestoinnit tulevat olemaan noin 30 miljoonaa euroa. Tärkeimmät hankkeet ovat Sokos Hotel Paviljongin rakentaminen sekä Palokan Prisman laajennus.

Henkilöstön työtunnit kasvussa

Keskimaahan työsuhteessa oli vuonna 2010 keskimäärin 1 951 henkilöä, mikä oli 56 enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrä kokoaikaiseksi muunnettuna oli 1 644 (ed.v. 1 607).

Henkilöstökulut (sisältäen mm. palkat, lomarahat, tulospalkkiot sekä lakisääteiset sivukulut) olivat yhteensä 53,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 2,2 miljoonalla eurolla, selittyen muun muassa kauppojen sunnuntaiaukiolon ympärivuotisuudella sekä osa-aikaisen henkilöstön työtuntimäärien kasvulla. Toimipaikkojen välisellä ristiintyöskentelyllä onnistuttiin lisäämään työsuhteessa olevien työntekijöiden työtunteja tuntuvasti.

Henkilöstön koulutukseen, työvire-, virkistys- ja harrastustoimintaan sekä lakisääteistä laajempaan työterveyshuoltoon Keskimaa panosti vuoden aikana 2,6 miljoonaa euroa.

Keskimaa on Keski-Suomessa merkittävä nuorten työllistäjä: henkilöstöstä 44 % oli vuoden lopussa alle 34-vuotiaita. Keskimaalaisten keski-ikä oli 36 vuotta.

Viime vuoden lopulla ulkopuolisella tutkimuslaitoksella teetetyn työtyytyväisyystutkimuksen mukaan peräti 95 prosenttia henkilöstöstä pitää Keskimaata kaiken kaikkiaan hyvänä työnantajana.

Keskimaa työnantajana sai tutkimuksessa arvosanan 4,3. Työnantajaa arvioitiin asteikolla 1-5, kiitettävän rajan ollessa 4. Arvosanat paranivat vuosi sitten tehtyyn tutkimukseen verrattuna kaikissa aihepiireissä (Keskimaa työnantajana, toiminnan tavoitteellisuus, työn mielekkyys, tasa-arvo, yhteistyö ja tiedonkulku, esimiestoiminta sekä kehittyminen ja oppiminen).

670 kesätyöpaikkaa

Kuluvan vuoden aikana Keskimaan henkilöstön määrä tulee todennäköisesti jonkin verran kasvamaan.

Eniten henkilöstöä Keskimaa työllistää kesäkaudella. Kesätyöntekijöitä tarvitaan noin 370, joista osalla on jo kokemusta Keskimaasta ilta- ja viikonlopputyön kautta.

Mikäli Työmarkkinajärjestöt suosittelevat nuorten Tutustu työelämään ja tienaa –kesäharjoitteluohjelmaa tulevalle kesälle, Keskimaa on mukana ohjelmassa edellisvuosien tapaan. Keskimaa työllisti ohjelman kautta kesällä 2010 reilut 300 peruskoulunsa päättävää nuorta kahden viikon tutustumisjaksoissa.

Keskimaa lukuina vuonna 2010

*Kokonaismyynti: 661,1 milj. €, + 7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

*Liikevaihto (myynnistä vähennetty mm. arvonlisävero sekä maksetut Bonukset): 545,5 milj.€, + 8 %.

*Päivittäistavarakauppa: 333,1 milj. €, + 6 %.

*Käyttötavarakauppa: 73,6 milj. €, + 11 %.

*Matkailu- ja ravitsemiskauppa: 34,3 milj. €, -0,5 %.

*Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa: 118,2 milj. €, + 12,0 %.

*Tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä: 12,5 milj. €, (2,3 % liikevaihdosta), – 21 % ed.v.

*Henkilöstöä työsuhteessa vuoden 2010 aikana keskimäärin: 1 951 (+56).

*Asiakasomistajia vuoden lopussa: 107 836 (78 % toimialueen kotitalouksista).

*Asiakasomistajien määrä kasvoi vuoden aikana 4 418 taloudella.

*Asiakasomistajien ostoista kertyvä bonusmyynti: 576,8 milj. €, + 6 %

*Bonusmyynnin osuus kokonaismyynnistä: 87 %.

Rahana maksetut edut vuonna 2010:

*Maksetut Bonukset: 23,2 milj. €.

*Osuusmaksun korko: 1,0 milj. €

*Ylijäämänpalautus (vuodelta 2009): 6,8 milj. €.

*Maksutapaetu: 0,35 milj. €.

*Rahana maksetut edut vuonna 2010 yhteensä 31,4 milj. €.