Osuuskauppa Keskimaa on valinnut kumppanit vuoden 2024 Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoituksen toteuttamiseen, mikä kohdistuu ikäihmisten digitaitojen kartuttamiseen. Ikäihmisille järjestetään tulevan kevään ja syksyn aikana maksuttomia digitaitojen valmennuksia sekä koulutetaan digitaitojen vertaisopastajia eri puolille Keski-Suomea. Yhteistyökumppanina koulutuksia järjestävät Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ja Eläkeliiton Keski-Suomen piiri ry.

Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2024 Ilo auttaa -lahjoituskohteen teema valittiin syksyllä toteutettuun asiakaskyselyyn pohjautuen, missä ikäihmisten arjen digitaitojen kartuttaminen sai selvästi eniten kannatusta, jonne tämän vuoden pääpainotus lahjoituksesta kohdentuu. Toiseksi eniten kannatusta sai mielentervetyön tukeminen digitaalisten ratkaisujen avulla, joten myös mielenterveystyölle ohjataan osa lahjoituksesta. Edellisten vuosien tapaan vuoden 2024 lahjoituksen kokonaissumma on euron per Keskimaan asiakasomistaja, eli lähes 139 974 euroa (asiakasomistajien määrä 31.12.2023).

Ikäihmisille suunnattujen digikoulutuksien toteuttajaksi on valittu kaksi toimijaa: Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ja Eläkeliiton Keski-Suomen piiri ry.

− Tämän vuoden hankkeen tavoitteena on laaja-alainen vaikuttavuus Keski-Suomessa, ja valitsimme kumppanit, joilla oli jo aiempaa kokemusta ja toimintaa digitaitojen koulutuksessa, perustelee Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

− Tavoitteena meillä on auttaa mahdollisimman suuri joukko keskisuomalaisia ikääntyneitä lisääntyvien digipalveluiden osaajiksi. Tarvetta on opastaa digityökalujen ja mobiilisovellusten käyttöä liittyen esimerkiksi pankkiasioihin, terveyspalveluihin, sosiaalisiin kanaviin ja vaikkapa veroasioihin. Toteutamme Ilo auttaa -lahjoituksen nyt seitsemännen kerran ja jo aiempina vuosina olemme pohtineet, olisiko ikääntyneiden digitaidoissa meillä paikkaa auttaa. Nyt asiakkaidemme vahvalla äänestystuloksella ja mandaatilla on oikea aika tarttua tähän, eikä vähiten siksi että yhteiskunnan sotealuekehitys edellyttää kaikilta aiempaa enemmän kykyä käyttää digikanavia arjen terveysasioiden hoitoon, Noora Luoma taustoittaa.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on toteuttanut vuosia Verkosta virtaa -toimintaa, joka auttaa ikäihmisiä parantamaan digitaitoja ja edesauttaa ikääntyneiden selviytymistä digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

− Vuoden 2024 aikana lahjoitusvaroilla koulutetaan uusia tietotekniikan vertaisopastajia Keski-Suomeen sekä järjestetään kaikille avoimia ja maksuttomia Digikahviloita, joissa opastajat auttavat ikääntyneitä digipulmissa. Uudet opastajat jatkavat Verkosta virtaa -toiminnan opastajina vuonna 2025 ja saavat Verkosta virtaa -toiminnalta tukea vapaaehtoistyöhönsä. Näin taataan toiminnan jatkuvuus myös tulevina vuosina, toteaa Eläkkeensaajien Keskusliiton järjestösuunnittelija Juha Viitanen.

Eläkeliiton Keski-Suomen piiri käynnistää ”Digiä enemmän elämään 60+” -projektin Keski-Suomen alueella. Projektin keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten digitaitoja, jotta he voivat hoitaa jokapäiväisiä asioitaan entistä sujuvammin verkossa. Valmennuksessa keskitytään opettamaan tietokoneen, älypuhelimen ja digipalvelujen käyttöä sekä tutustuttamaan hyödyllisiin verkkopalveluihin, kuten omakanta.fi, hyvinvointialueen digipalvelut ja vero.fi.

Koulutusten toteuttamisessa Eläkeliitto tekee tiivistä yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) hyvinvointiyksikön ammattilaisten kanssa. Projektin käytännön toteutuksessa JAMK ja piirin digivastaavat tarjoavat valmennusta alueellisille digineuvojille, paikallisyhdistysten vastuuhenkilöille sekä kaikille yli 60-vuotiaille keskisuomalaisille.

− Yhä useammat julkiset ja yksityiset palvelut on mahdollista hoitaa nykyään digisovellusten avulla. Samaan aikaan ”kivijalkapalvelut” siirtyvät entistä kauemmas. Eläkeliiton Keski-Suomen piiri haluaa 50-vuotisjuhlavuotensa merkeissä olla mukana varmentamassa, että mahdollisimman monella keskisuomalaisella ikäihmisellä on riittävät taidot käyttää nykyisiä ja uusia digipalvelukanavia. Keskimaan avustuksella koulutamme samanaikaisesti eri puolille maakuntaamme sekä alueellisia että paikallisia digineuvojia. Näin ollen projektin tulokset kertautuvat moninkertaisesti tulevien vuosien aikana, kun digineuvojat tarjoavat neuvontatukea ikäihmisille, toteaa Eläkeliiton Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Jukka Hiltunen.

− Odotamme jo innolla, että koulutukset pääsevät alkamaan ja pääsemme konkreettisesti näkemään millaisen vastaanoton avoimet koulutukset saavat. Syksylle olemme suunnitelleet muutamaa isompaa koulutustapahtumaa Jyväskylään, iloitsee Noora Luoma.

Tämän vuoden Ilo auttaa -lahjoituksen avustuksella järjestetään yhteensä yli 70 ikäihmisille suunnattua digikoulutustilaisuutta eri puolilla Keski-Suomea. Laskelmien mukaan digikoulutuksen piiriin on mahdollista saada noin 2000 keskisuomalaista ikäihmistä.

Kevään ja syksyn digikoulutuksista tullaan viestimään niin Osuuskauppa Keskimaan kanavissa, kuin kumppanien omissa kanavissa.

Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Noora Luoma, viestintä- ja markkinointijohtaja, 010 767 3040, noora.luoma@sok.fi

Eläkeliiton Keski-Suomen piiri, puheenjohtaja Jukka Hiltunen, 044 346 1120, jukka.karstula@gmail.com

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, järjestösuunnittelija Juha Viitanen, 050 408 3376, juha.viitanen@ekl.fi

 

Osuuskauppa Keskimaa on aloittanut syksyllä seitsemännen Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoituksen suunnittelun vuodelle 2024. Lahjoituskohteiden teemaksi on valikoitunut eri-ikäisten ihmisten digitaitojen kartuttaminen, joista asiakaskyselyyn pohjautuen ensisijaisiksi kohteiksi nousivat ikäihmisten arjen digitaitojen kartuttaminen ja mielenterveystyön tukeminen.

Keskimaan vuoden 2024 Ilo auttaa -lahjoituksen suunnittelutyö on aloitettu jo syksyllä ja lahjoituksen kohdentamiseen on osallistettu myös Keskimaan asiakkaat. Edellisten vuosien tapaan vuoden 2024 lahjoituksen kokonaissumma tulee olemaan euron per Keskimaan asiakasomistaja, eli noin 139 000 euroa.

Ennen lahjoitusteemojen valintaa haastateltiin keskisuomalaisia eri alojen asiantuntijoita.

− Meille oli tärkeää kuulla eri alojen asiantuntijoita, joilta saimme haastattelujen avulla kerättyä arvokasta tietoa ja näkemystä Keski-Suomen alueesta ja sen mahdollisuuksista sekä haasteista. Mikä tässä hetkessä puhututtaa ja mikä koetaan tärkeäksi. Haastattelimme viittä asiantuntijaa, jotka edustivat laajaa kirjoa erilaisia osaamisalueita, kuten ilmastotyö, sivistyspalvelut, journalismi, tulevaisuustutkimus ja teknologia, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaa viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Haastatteluiden kautta nousi esiin muun muassa seuraavia aiheita: mielenterveysongelmat, nuorten hyvinvointi, ympäristötietoisuuden lisääminen ja ilmastonmuutoksen torjunta, liikunta- ja kulttuuripalveluiden tukeminen sekä digitalisaation vaikutukset eri ikäisiin ihmisiin.

– Perusteellisen pohdinnan jälkeen valitsimme ensi vuoden teemaksi eri-ikäisten ihmisten digitaitojen kartuttamisen. Nuoret eivät välttämättä omaa niin hyviä digitaitoja kuin yleisesti kuvitellaan, ja vanhukset kaipaavat selkeästi apua erilaisten sähköisten palveluiden käytössä. Yhteiskunnan digitalisoituminen voi aiheuttaa esimerkiksi yksinäisyyden tunteita monella tavalla. Myös lasten ja nuorten digitaalinen turvallisuus herättää huolta. Asiakkaillemme suunnatun kyselyn avulla halusimme saada asiakkaidemme äänen kuuluviin ja selvittää, mihin tekoihin tämän teeman sisällä asiakkaamme toivovat konkreettisesti tartuttavan, Luoma selventää.

Asiakaskyselyyn saatiin yli 9000 vastausta

Vuoden 2024 lahjoitusta ja sen tarkempaa käyttöä koskevassa kyselyssä selvitettiin, kuinka asiakkaat haluaisivat painottaa tulevan vuoden lahjoituksen kohdentamista. Kyselyyn vastasi yli 9000 keskisuomalaista.

Eniten kannatusta sai ikäihmisten arjen digitaitojen kartuttaminen ja toiseksi eniten mielenterveystuen tukeminen digitaalisten ratkaisujen avulla.

− Toivoimme, että kyselymme herättäisi paljon kiinnostusta, mutta lopullinen vastaajamäärä pääsi kyllä yllättämään meidät kaikki positiivisesti. Vastausten avulla pystymme kohdentamaan lahjoituksen juuri sinne, mihin kohderyhmä sitä toivookin. On hienoa päästä tekemään seuraavan vuoden kampanjaa näiden tietojen ja toiveiden pohjalta.

Näin vastaukset jakaantuivat:

Kysely suoritettiin 9.−29.10.23 monivalintakyselynä, mutta vastaajilla oli mahdollisuus myös jättää avoimen kentän kautta toiveita ja terveisiä.

− Yli 2000 ihmistä jätti meille terveisensä avoimen kentän kautta. Saimme kiitoksia teeman valinnasta, paljon perusteltuja vastauksia, konkreettisia kumppaniehdotuksia ja erinomaisia ideoita toteutukseen. Ensi vuoden teema todella puhutteli asiakkaitamme, näitä vastauksia on ollut ilo lukea läpi.

Vuoden 2024 Ilo auttaa -lahjoitus etenee kumppaneiden kartoittamisella. Alkuvuoden 2024 aikana tehdään kumppanivalinnat ja päästään kertomaan lisää lahjoituksen toteuttamistavoista.

Lisätietoa Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksista: www.keskimaa.fi/iloauttaa

S-ryhmä on tehnyt jo vuosien ajan merkittäviä investointeja energiankulutuksen tehostamiseksi sekä uusiutuvan energian lisäämiseksi. Myös Keskimaalla viisaaseen energiankäyttöön ja omaan uusiutuvaan energiaan on satsattu jo vuosia. S-ryhmän omalla uusiutuvalla energialla, eli tuuli- ja aurinkovoimalla, tuotettu sähkö kattaa lähes kaiken kaupparyhmän sähkön kulutuksesta. Keskimaan käyttämästä sähköstä jo 85 prosenttia on peräisin tuulivoimasta.

Energiatehokkuuteen ovat vaikuttaneet ovellisiin ja ympäristöystävällisempää kylmäainetta käyttäviin kylmälaitteisiin siirtyminen, LED-valaistus sekä lämpöpumppujen, aurinkopaneelien ja maalämpöratkaisujen hyödyntäminen. Yhä useampi myymälä myös lämpenee kylmälaitteista syntyneen hukkalämmön avulla. Sähkösyöpöistä yksittäisistä kylmäkalusteista on pyritty luopumaan. Uusiutuvalla energialla, eli tuuli- ja aurinkovoimalla, tuotetun sähkön määrä kattaa valtaosan kaupparyhmän sähkön kulutuksesta.

− Olemme Keskimaalla jo vuosien ajan panostaneet järjestelmällisesti energiatehokkaisiin kylmäkalusteisiin, jotka ovat tuoneet merkittävää energiansäästöä. Kylmäkalusteet ovat osa isompaa teknistä järjestelmää, mikä tuo sähkön säästön lisäksi myös keinoja hyödyntää hukkalämpöä kiinteistössä, Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen kertoo.

− Kokonaisuudessaan S-ryhmän energiankulutus on vähentynyt yli 40 prosenttia vuodesta 2010. Keskimaan liiketoimintojen osalta vertailukelpoinen energiankulutus on vähentynyt samassa ajassa 30 prosenttia, Toivanen lisää.

Keskimaan käyttämästä sähköstä jo 85 prosenttia peräisin tuulivoimasta

S-ryhmä on Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja kuluttaja. Paikalliset aurinkopaneelihankkeet eri puolilla Suomea ovat osa pitkäjänteistä tavoitetta lisätä omaa uusiutuvaa energiaa ja mennä kohti sähköomavaraisuutta.

Keskimaan käyttämästä sähköstä jo 85 prosenttia on peräisin tuulivoimasta. Oman tuulivoimatuotannon ja aurinkovoimaloiden ansiosta S-ryhmä on sähkön suhteen lähes omavarainen. Myös Keskimaan tuulisähkön toimittaja on S-Voima Oy, jonka omistavat SOK ja osuuskaupat yhdessä. Tänä päivänä S-ryhmälle sähköä tuottavia tuulivoimaloita on 62 neljässä tuulipuistossa, jotka sijaitsevat länsirannikolla Porin yläpuolella Siikaisissa, Oulun alapuolella Raahessa sekä Peräpohjolassa Simossa.

Tuulta syksyllä ja talvella, aurinkoa keväällä ja kesällä

Tuulivoiman lisäksi Keskimaan käyttämää sähköä saadaan toimipaikkojen katoille rakennetuista aurinkovoimaloista, joiden määrä on kasvanut nopeasti.

– Energianlähteinä tuuli ja aurinko täydentävät hienosti toisiaan. Tuulivoiman tuottoisinta aikaa ovat talvikuukaudet lokakuulta maaliskuulle, jolloin tulee eniten. Aurinkosähköä saadaan puolestaan eniten kevät- ja kesäkuukausina. Keskimaan toimipaikkojen katolla olevat aurinkopaneelikentät ovat tänä vuonna tähän mennessä tuottaneet energiaa 1129 megawattituntia, joka vastaa kolmen S-marketin vuosikulutusta, Niko Toivanen toteaa.

Ensi vuonna uusia aurinkopaneeleja on suunniteltu asennettavaksi Keskimaan kuuteen toimipaikkaan. Lisäksi kolmea aurinkovoimalaa laajennetaan. Mikäli kaikki asennukset saadaan toteutettua suunnitellusti, vuoden 2024 lopussa paneeleja on käytössä yhteensä jopa 30 toimipaikassa. Aurinkosähkön tuotto on ollut tänä vuonna 1 129 ja ensi vuonna arviolta 2 300 megawattituntia.

Aurinkopaneelit Keskimaan toimipaikoissa

Käytössä 2023:
Asennetaan vuoden 2024 aikana:
Vuonna 2024 valmistuvat uudet toimipaikat, joihin tulossa aurinkopaneelit:

Osuuskauppa Keskimaa toteuttaa jo kuudennen kerran Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoituksen. Tänä vuonna lahjoituksen kokonaissumma on noin 137 000 € eli yksi euro jokaista Keskimaan asiakasomistajaa kohden. Ilo auttaa -lahjoituksessa panostetaan tänä vuonna keskisuomalaisille avointen ja käyttäjille maksuttomien ulkoilupaikkojen kunnostamiseen tai perustamiseen ympäri Keski-Suomen. Ulkoilupaikkoja on lahjoituksen piirissä kahdeksan ja kohteet on valittu asiakkaiden tekemien ehdotusten pohjalta.

Tänä vuonna 2023 Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoitus keskittyy ulkoiluun ja luonnossa viihtymiseen Keski-Suomen alueella. Lahjoituskohteiksi ovat valikoituneet asiakasomistajilta kerättyjen ehdotuksien pohjalta Karstulan kunnan ulkoilupuisto, Keuruun kaupungin keskusurheilukenttä, Mäki-Matin perhepuisto Jyväskylästä sekä yhteensä viisi Metsähallituksen kohdetta eri puolilla Keski-Suomea.

− Olemme toteuttaneet Ilo auttaa -hyväntekeväisyyttä jo vuodesta 2017 lähtien. Näiden vuosien aikana keskisuomalaisiin tekoihin lahjoitettu summa on jo yli 800 000 euroa, ja tämän vuoden osuus siitä on 137 000 euroa asiakasomistajiemme määrän mukaan. Koemme, että asiakkaidemme omistamana keskisuomalaisena yrityksenä yksi meidän tehtävistämme on luoda hyvinvointia omistajillemme ja tätä olemme vuosi vuodelta toteuttaneet eri tavoin ja vuosien aikana yli 90 kumppanin kanssa, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Tämän vuoden lahjoituskohteeksi valikoituivat eri puolilla Keski-Suomea olevat maksuttomat ulkoilu- ja viihtymispaikat, jotka palvelevat eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja hyvin rakennettuina kestävät vuosia tästä eteenpäin.

Lahjoituskohteina pumptrack-rata Karstulaan, ulkokuntosali Keuruulle, ulkosoittimia Mäki-Matin Perhepuistoon ja luontokohteiden kunnostamista Saarijärvellä, Joutsassa, Jyväskylässä ja Kivijärvellä

Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituskohteet ovat valikoituneet marraskuussa 2022 asiakasomistajille tehdyn kyselyn perusteella neljän eri kumppanin kohteisiin, jotka toteutetaan pääosin vuoden 2023 aikana.

− Asiakkaille kohdennetun kyselyn avulla halusimme tietää millaisia ulkoiluun liittyviä kestäviä toteutuksia ja kunnostuksia Keski-Suomessa tarvitaan. Saimme lähes 1300 vastausta, joiden perusteella etsimme kumppanit ammattimaisesti toteuttamaan kanssamme asiakkailta tulleita toiveita, toteaa Noora Luoma.

Yhteistyökumppanina Karstulan kunta: pumptrack-rata ulkoilupuistoon

Karstulassa Ilo auttaa- lahjoitus kohdistuu Karstulan ulkoilupuiston alueelle rakennettavan pumptrack-radan toteutukseen. Lisäksi lahjoituksen avulla alueelle toteutetaan oleskelualue, joka palvelee kaikkia alueen käyttäjiä.

− Karstulassa on jo usean vuoden ajan toivottu erityisesti nuorten harrastamiseen soveltuvaa paikkaa. Pumptrack-radan rakentamishankkeen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaa omaehtoista liikuntaa. Kokonaisuudessaan Karstulan ulkoilupuisto tulee toimimaan kuntalaisten yhteisenä virkistysalueena liikuntamahdollisuuksineen sekä oleskelualueineen. Mahdollistamme tällä investoinnilla kuntalaisille uuden ulko-olohuoneen, taustoittaa Karstulan kunnan tekninen johtaja Mari Voimäki.

Yhteistyökumppanina Keuruun kaupunki: ulkokuntosali Keskusurheilukentän yhteyteen

Keuruun Keskusurheilukentän yhteyteen rakennetaan ulkokuntosali Ilo auttaa -lahjoituksen avulla. Ulkokuntosali on yksi osa koko urheilukentän peruskunnostusta.

− Urheilukenttä sijaitsee keskeisellä paikalla Keuruulla ja ulkokuntosalilaitteet lisäävät kentän monipuolista käyttöä erilaisille kohderyhmille. Kentän monipuolinen käyttö on ollut tavoitteena, kun rakentamispäätöstä on tehty, joten lahjoitus tukee tavoitetta todella hyvin. Ulkokuntosalin laitteet soveltuvat hyvin kaiken kuntoisille liikkujille. Kenttä ja ulkokuntosali valmistuvat juhannukseen mennessä, taustoittaa Keuruun kaupungin vapaa-aikapäällikkö Heli Peltola.

Yhteistyökumppanina Mäki-Matin perhepuisto, Jyväskylän kaupunki: ulkosoitinalue valaistuksineen

Mäki-Matin perhepuiston kehittäminen sai lukuisia mainintoja kyselyssä. Ilo auttaa -lahjoituksella puistoon rakennetaan ulkosoitinalue ja parannetaan alueen valaistusta, joka edesauttaa alueen hyödynnettävyyttä myös pimeämpinä vuodenaikoina.

−Jyväskylän kaupunki on käynnistämässä koko Mäki-Matin perhepuiston kehittämistä ja on hienoa saada yksi puiston osan uudistettua Ilo auttaa -lahjoituksen myötä. Puisto on todellinen kiinnittymiskohta perheille niin omassa kaupungissa kuin myös ulkopuolelta tuleville. Puiston väki odottaa jo innolla, kun saavat uutta ja elämyksellistä tarjontaa puistoon lapsien ja perheiden käyttöön, iloitsee Mäki-Matin perhepuiston apulaisjohtaja Anna Nurmesniemi.

Vuonna 1979 perustetun Mäki-Matin perhepuiston uuden ulkosoitinalueen on määrä valmistua lokakuussa 2023.

Yhteistyökumppanina Metsähallitus: viisi eri luontokohdetta

Metsähallituksen kanssa toteutetaan kunnostustoimenpiteitä viidessä eri luontokohteessa:

− Kunnostukseen valikoituneet kohteet ovat tärkeitä erityisesti paikallisille, mutta sopivat mainiosti myös kauempaa tulevien retkikohteiksi, kertoo virkistyskäytön erityisasiantuntija Maija Mikkola Metsähallituksen luontopalveluista.
− Lahjoitusvaroilla saadaan hankittua kunnostuksiin tarvittavat materiaalit. Työt on osassa kohteista jo aloitettu ja toteutetaan yhteistyössä Metsähallituksen, Jyväskylän avovankilan ja Kiviönniemessä Korpilahden Yrittäjät ry:n kanssa. Valmista tulee vuoden loppuun mennessä, paitsi Vaarunvuorilla, missä rakentaminen toteutetaan vasta kesällä 2024, Mikkola tarkentaa.

Lisätietoa Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyydestä: Ilo auttaa 2023 – Osuuskauppa Keskimaa

Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Noora Luoma, viestintä- ja markkinointijohtaja, 010 767 3040, noora.luoma@sok.fi
Karstulan kunta, tekninen johtaja Mari Voimäki, 044 4596 623, mari.voimaki@karstula.fi
Keuruun kaupunki, vapaa-aikapäällikkö Heli Peltola, 040 827 2753, heli.peltola@keuruu.fi
Jyväskylän kaupunki, Mäki-Matin perhepuiston apulaisjohtaja Anna Nurmesniemi, 050 5984693, anna.nurmesniemi@jyvaskyla.fi
Metsähallitus, erityisasiantuntija Maija Mikkola, 0400 423 476, maija.mikkola@metsahallitus.fi

KUVA: Milja Pentti

(lisää…)

Osuuskauppa Keskimaa etsii kesälle 2023 yli 450 kesätyöntekijää monipuolisiin tehtäviin myymälöissä, ravintoloissa, hotelleissa ja liikennemyymälöissä eri puolilla Keski-Suomea. Kesätyöhaku on parhaillaan käynnissä, hakuaika päättyy 5.2.2023.

Osuuskauppa Keskimaa tarjoaa 2023 satoja kesätyöpaikkoja Keski-Suomen alueella. Osuuskauppa on alueen suurin yritystyönantaja, joka työllistää noin 2000 henkilöä vuoden ympäri. Kesäsesonkina tarvitsemme osaajia avuksi eri tehtäviin kauppoihin, liikennemyymälöihin, ravintoloihin ja hotelleihin mahdollistamaan kesäasiakkaiden palvelun ja vakituisten työntekijöiden kesälomat.

− Kesätyöntekijät ovat meille tärkeitä työkavereita, ja he pääsevät osaamisensa mukaan vaikkapa liikennemyymälätyöntekijöiksi ABC-asemille, myyjiksi marketeihin eri puolille Keski-Suomea sekä tarjoilijoiksi ja kokeiksi ravintoloihimme Jyväskylässä. Kesätöitä on kaikilla Keski-Suomen paikkakunnilla, joilla meillä on toimipaikkoja. Tarjolla on yli 450 kesätyöpaikkaa sekä työelämässään ensiaskeleita ottaville nuorille että kokeneemmille ammattilaisille, kertoo Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Keskimaa hakee kesätöihin 18 vuotta täyttäneitä työntekijöitä, kuitenkin myös alle 18-vuotiaat alan ammattiin opiskelevat voivat hakea kesätöihin. Kukin kesätyöntekijä perehdytetään tehtäväänsä toimipaikassa. Kesätyöntekijät pääsevät myös S-ryhmän henkilöstöetujen piiriin.

− Tarjoamme mukavan työympäristön, jossa pääsee kehittämään omaa osaamistaan ja saa hyvän kokemuksen palvelualan töistä. Meillä jokainen kesätyöntekijä saa järjestelmällisen perehdytyksen. Lisäksi kesätyöntekijät saavat kaikkien keskimaalaisten tapaan henkilöstöetuna esimerkiksi alennusta ruoasta, käyttötavaroista ja ravintolapalveluista. Kesän jälkeen monelle tarjotaan lisäksi mahdollisuutta jatkaa töitä meillä myös syksyllä, toteaa Thusberg.

Keskimaan kesätöitä voi hakea osoitteessa www.keskimaa.fi/kesatyo 5.2.2023 mennessä. Hakusivustolla on lisätietoa tarjolla olevista töistä, aiempien kesätyöntekijöiden tarinoita ja vinkkejä onnistuneeseen kesätyöhakuun.

− Monilla kesäisin vilkkailla paikkakunnilla kesätyöntekijöiden tarve on yllättävän suuri ja hakijoita on suhteessa vähemmän kuin isommilla paikkakunnilla. Kannattaakin hakulomakkeelle merkata myös kauempana olevia toimipaikkoja, jos ne vaan mitenkään ovat mahdollisia, vinkkaa Thusberg.

Alle 18-vuotiaiden kesäharjoitteluhaku aukeaa myöhemmin keväällä.


Kesätöitä vastuullisesti – Vastuullinen kesäduuni -kampanja

S-ryhmä ja Keskimaa ovat edellisten vuosien tapaan myös tänä vuonna vahvasti mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Vastuullinen kesäduuni on Oikotie Työpaikkojen luotsaama kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja ja hyviä kesätyökokemuksia. Tänä vuonna kampanja täyttää 12 vuotta ja siinä kiinnitetään erityisesti huomiota oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden kehittämiseen sekä kesätyöntekijän ammatillisen kehittymisen tukemiseen. S-ryhmä on yksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääkumppaneista.
https://kesaduuni.org/


 

Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg, kaisamaria.thusberg@sok.fi, 010 767 3015

 

 

Osuuskauppa Keskimaa on tehnyt yhteistyösopimuksen Kriisikeskus Mobilen ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Järvi-Suomen piiri ry:n kanssa vuoden 2023 toiminnan tukemiseksi. Osuuskauppa Keskimaa tukee molempien yhdistysten toimintaa 10 000 eurolla.

Keski-Suomen ja keskisuomalaisten ihmisten hyvinvointi ovat Osuuskauppa Keskimaan avustuksissa keskeisiä asioita.

− Haluamme olla mukana tukemassa keskisuomalaisten perheiden ja nuorten arkea. Nuorten tukemisessa olemme keskittyneet oman alueemme liikuntaan ja kulttuuriin, lapsi- ja nuorisotyöhön painottuen. Meille on tärkeää, että tukemme avulla tehdään konkreettisia keskisuomalaisten arjen hyvinvointia edistäviä tekoja ja ennaltaehkäisevää työtä, toteaa Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Kriisikeskus Mobilen toimintaan kohdistuva 10 000 euron avustus mahdollistaa yhdistykselle kesälomittajien palkkaamisen, jotta kriisikeskus pystytään pitämään avoinna myös kesäaikaan avuntarvitsijoille.

− Keskimaan lahjoitus on meille merkittävä ja se mahdollistaa lisähenkilöstön palkkaamisen Kriisikeskus Mobilen toimintaan kesälle 2023, sillä meidän talousarviossamme ei ollut mahdollisuutta sijaiskuluihin. Lahjoitus tullaan konkreettisesti kohdentamaan kesäsijaisiin (2 hlöä) eikä meidän tarvitse pohtia Kriisikeskuksen toiminnan mahdollista kesäsulkua henkilöstömme vuosilomista johtuen. Toimintamme lyhytaikainenkin sulku kesällä rajoittaisi järjestölähtöisen matalan kynnyksen kriisiavun ja tuen mahdollistumista keskisuomalaisille, taustoittaa Kriisikeskus Mobilen johtaja Tuija Hauvala lahjoituksen merkitystä toiminnalle.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri saa tukea 10 000 euroa paikallisyhdistysten perhekahvilatoimintaan Keski-Suomen alueella.

− MLL:n perhekahvilat ovat kaikille perheille avoimia, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Keskimaan lahjoituksen turvin lähes 30 perhekahvilassa ympäri Keski-Suomen pystytään tarjoamaan perheille ilmaista aamu- tai välipalaa. Lahjoitus on otettu perhekahviloissa ilolla vastaan, koska etenkin viime syksynä on huomattu, miten iso merkitys maksuttomalla aamu- tai välipalalla voi olla perheiden arjessa, toteaa MLL:n Järvi-Suomen piiri ry:n talouspäällikkö Anniina Laaksonen.

− Olemme todella iloisia, että pääsemme tukemaan yhdistysten toimintaa tällaisten hyvin konkreettisten tekojen kautta. Lisäksi molempien yhdistyksien toiminta kattaa hyvin meidän toiminta-alueemme Keski-Suomessa, mikä on meille yksi tärkeä kriteeri yhteistyötahoja valittaessa, Noora Luoma summaa.


Kriisikeskus Mobile

Kriisikeskus Mobilessa tehdään järjestölähtöistä kriisi- ja väkivaltatyötä sekä itsemurhien ehkäisytyötä keskisuomalaisille, kun elämää kohtaa kriisi tai elämäntilanne on muuten haastava. Kriisityö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, lyhytkestoista sekä suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, joka voi sisältää puhelimitse tehtävää kriisityötä sekä asiakastapaamisia Kriisikeskuksessa. Tilannekohtaisesti asiakasasioissa tehdään myös verkostotyötä ja tuetaan asiakasta tarvittaessa jatko-ohjauksena muihin palveluihin.

Kriisikeskus Mobilen tavoittaa puhelimitse 044 7888 470, pop up chatin kautta tai asioimalla kasvokkain Kriisikeskus Mobilen tiloissa Matarankatu 2, Jyväskylä. www.kriisikeskusmobile.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry

Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri on alueellinen kansalaisjärjestö, joka toimii neljän maakunnan alueella Pohjois- ja Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa sekä Keski-Suomessa. MLL:n Järvi-Suomen piiri edistää toiminta-alueellaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Toimimme perheiden tukena, alueellisena vaikuttajana, vapaaehtoistyön järjestäjänä ja yhdistysten taustavoimana. 

Piirin alueella toimii 105 aktiivista paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä yli 10 000 jäsentä ja lähes 3000 vapaaehtoista. Piiri tuottaa toimintoja lapsille, nuorille ja lapsiperheille, palveluja kunnille, koulutuksia niin vapaaehtoisille kuin ammattilaisillekin sekä vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon.


Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma, noora.luoma@sok.fi, 010 767 3040

Osuuskauppa Keskimaa, asiakkuuspäällikkö Pia Kuparinen, pia.kuparinen@sok.fi, 010 767 3701

Kriisikeskus Mobile, kriisikeskuksen johtaja Tuija Hauvala, 0400 290 277, tuija.hauvala@kriisikeskusmobile.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry, talouspäällikkö Anniina Laaksonen, 050 476 5939, anniina.laaksonen@mll.fi

 

 

Nuorten pahaan oloon pureudutaan kouluissa opettelemalla mielenterveys- ja tunnetaitoja. Pidä huolta –hankkeen avulla MIELI ry on tavoittanut tähän mennessä lähes 9 000 yläkoululaista eri puolilta Suomea.  

Nuorten lisääntyneeseen pahoinvointiin pyritään löytämään keinoja myös kouluissa. Viimeisen puolen vuoden aikana MIELI ry on vienyt mielenterveys- ja tunnetaitokoulutuksia eri kouluihin, 24 eri kuntaan ja kymmeneen maakuntaan ympäri Suomen. Tavoitteena on edistää nuorten mielenterveyttä vahvistamalla koulujen ammattilaisten, kuten opettajien mielenterveysosaamista. Kouluille maksuttomien koulutusten käynnistymisen on mahdollistanut vuoden 2021 syksyllä toteutunut Pidä huolta -kampanja, joka keräsi kaikkiaan yli miljoona euroa koulutyölle ja Sekasin-chatille. Hanke jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun. 

”Jo yksi aikuinen voi auttaa satoja nuoria. Siksi on tärkeää, että yläkoulussa toimivat aikuiset ymmärtävät, miten nuorten mielenterveyttä voi tukea”, MIELI ry:n varhaiskasvatus- ja koulutusyksikön päällikkö Susanne Peltoniemi sanoo. 

Apuja kiusaamiseen ja yksinäisyyteen 

MIELI ry on kouluttanut kevään aikana lähes 700 yläkoulun ammattilaista, kuten opettajia, kouluohjaajia, rehtoreita ja opiskeluhuollon henkilöstöä. Heidän kauttaan lähes 9 000 yläkoululaista on saanut eväitä parempiin mielenterveystaitoihin. Koulussa harjoitellaan elämässä tarvittavia taitoja, kuten tunteiden tunnistamista ja käsittelyä, yhdessäolon taitoja, selviytymistaitoja sekä arvostavaa kohtaamista. Opettajille koulutus antaa keinoja vahvistaa kaikkien oppilaiden mielenterveyttä ja rakentaa mielenterveyttä tukevaa kouluyhteisöä. 

”On tärkeää opettaa kaikille nuorille mielenterveystaitoja, se suojaa myös heikoimmassa asemassa olevia.  Samalla vähennetään kiusaamista, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä”, Peltoniemi sanoo. 

Lähes kaikki eli 97 % koulutuksen käyneistä ammattilaisista oli sitä mieltä, että sen sisällöt olivat tärkeitä oman työn kannalta. 

”Mielestäni on erittäin tärkeää, että mielenterveydestä puhutaan ja saadaan yhteistä näkemystä yhteisen keskustelun kautta”, eräs opettajista kirjoittaa. 

Lisää vapaaehtoisia Sekasin-chattiin 

Peltoniemen mukaan tarvitaan aikuisia, jotka osaavat puhua nuorten kanssa mielenterveydestä mutta tarvittaessa ohjata heitä eteenpäin myös matalankynnyksen palveluihin, kuten Sekasin-chattiin.  

12-29-vuotiaille suunnatussa Sekasin-chatissa vuodesta toiseen suurin yhteydenoton syy on paha olo, jonka taustalla on ahdistusta, masentuneisuutta ja pelkoja. Itsetuhoisuus tulee esiin joka kymmenennessä keskustelussa. Pidä huolta -kampanjan keräyksen myötä Sekasin-chatin toimintaan on saatu puolen vuoden sisällä yli 250 uutta vapaaehtoista ja toimintaa on tehostettu uusilla aluekoordinaattoreilla sekä mentoreilla, jotka toimivat vapaaehtoisten tukena.  

”Koronan jälkeen chatissa toimineiden ammattilaisten määrä on vähentynyt, koska he ovat palanneet kasvokkaiseen työhön takaisin. Vapaaehtoisten avulla käytyjen keskustelujen määrä on pystytty pitämään entisellä tasolla, kesäkuukausina jopa lisäämään. Parhaimmillaan keskusteluista 70 % keskusteluista on koulutettujen vapaaehtoisten käymiä”, sanoo Sekasin Kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana. 

Osuuskauppa Keskimaa mukana tukemassa 

Pidä huolta -kampanja oli Toivon Kärki ry:n ja MIELI ry:n yhteinen hyväntekeväisyyshaaste syksyllä 2021. Haasteen avulla kerättiin rahaa nuorten tukemiseen koronapandemian jälkeen yli 70 suomalaisartistin voimin. Artistit esittivät kampanjassa uudelleen toteutetun version Pave Maijasen ikonisesta Pidä huolta -kappaleesta. Osuuskauppa Keskimaa osallistui kampanjaan 10 000 euron lahjoituksella osana LähiTapiolan ja S-ryhmän yhteistä puolen miljoonan euron tukea. Pidä huolta -hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Pidä huolta -hankkeen tukeminen on ollut Keskimaalle hyvin tärkeää. Hankkeen jatkona Keskimaa on oman Ilo auttaa -hyväntekeväisyyden tiimoiltaan halunnut tukea MIELI ry:n Sekasin-chatin toimintaa kesäkuukausien osalta. Ilo auttaa –lahjoitus mahdollisti Sekasin Chatin päivystyksen kesäkuukausina, eli chatin aukioloa ei tarvinnut supistaa lomakauden aikanakaan.

Lue lisää Ilo auttaa -kampanjasta.

Osuuskauppa Keskimaan on sitoutunut kantamaan oman vastuunsa valtakunnallisissa energiansäästötalkoissa, jossa koko S-ryhmä on mukana. S-ryhmä laskee yli tuhannen toimipaikkansa lämpötilaa yhdellä asteella. Lisäksi Keskimaalla varaudutaan vähentämään sähkönkulutusta valtakunnallisten huippukulutuspiikkien aikana aamukahdeksalta ja iltaviideltä. Henkilöstön kanssa ideoidaan lisää energiansäästövinkkejä syksyn aikana.

− Jokainen kilowatti merkitsee yhteisissä talkoissa. Olemme virittäneet energiatehokkuuden kiinteistöissämme jo varsin pitkälle, mutta etsimme jatkuvasti uusia yhteisiä tapoja vastata tulevan kauden sähköpiikkeihin ja vähentää näin sähköverkon kuormitusta, sanoo energiaohjauksen päällikkö Matti Loukkola S-ryhmästä.

S-ryhmä alentaa yli tuhannessa toimipaikassaan eri puolilla Suomea sisäilman lämpötilaa pysyvästi yhdellä asteella, kun lämmityskausi alkaa. Koko kaupparyhmän tasolla tämä vastaa reilun 800 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

− Keskimaa on vahvasti mukana valtakunnallisissa S-ryhmän toimenpiteissä sähkön kulutuksen hillitsemiseksi. Kaikissa Keskimaan toimipaikoissa alennetaan sisäilman lämpötilaan yhdellä asteella, joka tarkoittaa toimipaikkatasolla jopa viiden prosentin laskua lämmitysenergian kulutuksessa. Täytyy myös muistaa, että olemme viimeisten vuosien aikana tehneet merkittäviä pidemmän tähtäimen toimenpiteitä kiinteistöjen ja mm. kylmäkalusteiden, valaistuksen sekä lämmitysratkaisujen energiatehokkuuteen liittyen, toteaa Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

S-ryhmä on varautunut vähentämään sähkön kulutusta ennakoiden ja osallistuu näin mahdollisten valtakunnallisten huippukulutuspiikkien ehkäisemiseen. Sähkönkäytön tehohuiput osuvat tyypillisesti aamukahdeksaan ja iltaviiteen. S-ryhmä sitoutuu pienentämään tehohuippujen aikana ilmanvaihdon ilmamäärät minimiin ja säätämään valaistusta pienemmäksi.

− Uudet energiansäästötoimenpiteet sähkönkäytön huippukulutuspiikkien osalta toteutetaan Keskimaan kiinteistöissä, joissa ne ovat teknisesti mahdollisia ja järjestelmät ovat meidän hallinnassamme. Toimilla ei ole merkittävää vaikutusta työskentelyyn tai asiointiin toimipaikoissamme, Toivanen täsmentää.

S-ryhmässä ja Keskimaalla on investoitu fiksuun energiankäyttöön ja omaan uusiutuvaan energiaan jo vuosia. Osuuskauppa Keskimaa on panostanut jo vuosien ajan järjestelmällisesti energiatehokkaisiin kylmäkalusteisiin, jotka ovat tuoneet merkittävää energiansäästöä. Kylmäkalusteet ovat osa isompaa teknistä järjestelmää, mikä tuo sähkön säästön lisäksi myös keinoja hyödyntää hukkalämpöä kiinteistössä. Energiansäästötalkoisiin tarvitaan nyt myös nopeita ja vaikutukseltaan riittävän merkittäviä uusia keinoja nimenomaan kulutuspiikkeihin vastaamiseksi.

Keskimaan toimipaikoissa huolehditaan jo nyt energiansäästöasioista ja tehdään päivittäisiä toimenpiteitä mm. valaistuksen, kylmälaitteiden ja ilmanvaihtolaitteiden osalta. Keskimaan henkilökunta haastetaan syksyn aikana mukaan ideoimaan uusia paikallisia energiansäästötekoja.

− Omalta henkilökunnaltamme saamme varmasti arvokkaita vinkkejä arjen energiansäästötoimiin niin kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa kuin konttorilla ja näistä kerromme lisää myöhemmin syksyllä. Lisäksi järjestämme toimipaikkojen välisen energiansäästökilpailun, jossa verrataan energiankulutusta edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, toteaa Niko Toivanen henkilökunnan osallistamisesta energiansäästötekojen ideointiin.

S-ryhmän energiankulutus on vähentynyt yli 40 prosenttia vuodesta 2010 – kiitos kylmäkaappien, led-valojen ja hukkalämmön hyödyntämisen

S-ryhmä on tehnyt jo vuosien ajan merkittäviä investointeja energian kulutuksen tehostamiseksi sekä oman uusiutuvan energian lisäämiseksi. S-ryhmän omalla uusiutuvalla energialla, eli tuuli- ja aurinkovoimalla, tuotettu sähkö kattaa lähes kaiken kaupparyhmän sähkön kulutuksesta.

Energiasäästöä tuovat ovellisiin ja ympäristöystävällisempää kylmäainetta käyttäviin kylmälaitteisiin siirtyminen, LED-valaistus sekä lämpöpumppujen, aurinkopaneelien ja maalämpöratkaisujen hyödyntäminen. Nämä toimet ovat vaikuttaneet merkittävästi myymälöiden energiatehokkuuteen. Yhä useampi myymälä myös lämpenee kylmälaitteista syntyneen hukkalämmön avulla. Sähkösyöpöistä yksittäisistä kylmäkalusteista on pyritty luopumaan.

Satsaukset uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen ovat osa ilmastotekoja ja S-ryhmän tavoitetta olla oman toiminnan osalta hiilinegatiivinen vuonna 2025.


Lisätietoja:

Osuuskauppa Keskimaa, Niko Toivanen, talousjohtaja, niko.toivanen@sok.fi, 010 767 3030
S-ryhmä, Matti Loukkola, energiaohjauksen päällikkö, matti.loukkola@sok.fi, 050 346 2823

Osuuskauppa Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessaan maksaa asiakasomistajilleen ylijäämänpalautusta vuoden 2021 tuloksesta. Ylijäämänpalautus asiakasomistajille on yksi tapa tukea keskisuomalaisten ostovoimaa ja hyvinvointia. Ylijäämänpalautusta maksetaan asiakasomistajille tänä vuonna yli 7,5 miljoonaa euroa.

Osuuskauppa Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessa 7.6.2022 ylijäämänpalautuksen maksamisesta. Keskimaa jakaa omistajilleen heinäkuussa ylijäämänpalautusta ja osuusmaksun korkoa. Vuoden 2021 tuloksesta ylijäämänpalautusta maksetaan yli 7,5 miljoonaa, mikä on yli 2,7 miljoonaan enemmän kuin edellisenä vuonna. Ylijäämänpalautusta maksetaan asiakasomistajille 1,5 % Osuuskauppa Keskimaasta tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksun koron suuruudeksi Keskimaan edustajisto päätti edellisvuosien tapaan 6 % eli 6 euroa osuusmaksulta, yhteensä 794 184 €. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksetaan asiakasomistajille 22. heinäkuuta.

− Ylijäämänpalautus on tärkeä etuus ja palkkio asiakasomistajillemme vuoden ostoista Keskimaalle. Tänä vuonna haluamme palkita asiakasomistajiamme jopa 1,5 %:n ylijäämänpalautuksella. Uskomme, että hintojen nousun vuoksi ostovoimaa tukevalla, heinäkuussa maksettavalla ylijäämänpalautuksella on monelle kotitaloudelle entistä suurempi merkitys. Se on asiakasomistajillemme mukava loma-ajan piristysruiske keskellä kauneinta kesää. Kahtena edellisenä vuotena ylijäämänpalautusta on maksettu 1 % Keskimaalle tehdyistä ostoista, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Osuuskauppa Keskimaa on maksanut ylijäämänpalautusta katkeamatta yli 20 vuoden ajan.


Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Antti Määttä, toimitusjohtaja, kauppaneuvos, 010 767 3011 antti.maatta@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa, Niko Toivanen, talousjohtaja, 010 767 3030, niko.toivanen@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaa toteuttaa jo viidennen kerran Ilo auttaa Keski-Suomea -hyväntekeväisyyslahjoituksen, jossa keskitytään keskisuomalaisille iloa ja hyvää mieltä tuottaviin konkreettisiin tekoihin. Lahjoituksen kokonaissumma vastaa Keskimaan asiakasomistajien määrää, ollen yhteensä 135 899 euroa eli euron jokaista asiakasomistajaa kohden.

Hyväntekeväisyyskampanja keskittyy tänä vuonna keskisuomalaisten nuorten hyvinvointiin neljän eri teeman merkeissä. Yhteistyökumppaneina tämän vuoden lahjoituksen toteutuksessa ovat Keski-Suomen tutoropettajaverkosto, Keski-Suomen Liikunta ry, Nuorten Suomi ry sekä MIELI ry.

− Viime syksynä päätimme, että tänä vuonna teemme yhdessä asiakasomistajiemme kanssa lahjoituksen tulevaisuudelle eli keskisuomalaisille nuorille. Nuoret otettiin mukaan Ilo auttaa Keski-Suomea 2022 -kampanjaan jo suunnitteluvaiheessa. Lahjoituskohteista ja toteutustavoista kysyttiin ideoita ja toiveita nuorilta itseltään erilaisissa nuorten tapahtumissa sekä sosiaalisessa mediassa. Nuorten toiveiden pohjalta meille valikoitui neljä yhteistyökumppania, joiden kanssa pääsemme kesän ja syksyn aikana toteuttamaan nuorten toiveita ja tunnistettuja tarpeita, Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma taustoittaa.

Edellisen kerran Keskimaan Ilo auttaa -lahjoitus kohdistettiin Keski-Suomessa toimiville tahoille – järjestöille, yhdistyksille, yrityksille ja seuroille – jotka auttoivat keskisuomalaisia kohtaamaan toisensa ja tuomaan iloa poikkeuksellisina korona-aikoina.

Lahjoitus jakautuu eri puolille Keski-Suomea nuorten toiveet huomioiden

Ilo auttaa -hyväntekeväisyyslahjoituksessa autetaan 13–21-vuotiaita keskisuomalaisia nuoria harrastamaan yhdessä, viihtymään nuorisotiloissa, liikkumaan ja kokemaan uutta kouluissa sekä saamaan apua mielenterveyden haasteisiin. Kumppaneina hyväntekeväisyyslahjoituksen koordinoimisessa ja toteuttamisessa ovat Keski-Suomen tutoropettajaverkosto, Keski-Suomen Liikunta ry, Nuorten Suomi ry sekä MIELI ry.

− Olemme iloisia, että löysimme kumppaneiksi tahoja, jotka tuntevat nuoret ja pystyvät omalla asiantuntemuksellaan auttamaan meitä kohdistamaan tuen nuorten arkeen. Meille on ollut alusta asti tärkeää, että pääsemme auttamaan nuoria eripuolilla Keski-Suomea ja toteuttamaan erilaisia pienempiä tai suurempia tarpeita, joita ilman lahjoitustamme ei olisi saatu toteutettua, Noora Luoma täsmentää.

Yhteistyökumppanina Keski-Suomen tutoropettajaverkosto: lahjoituskohteena yläkouluja Keski-Suomessa

Ilo auttaa -lahjoituksella 18 keskisuomalaiseen kouluun saadaan uusia välineitä, jotka auttavat nuoria liikkumaan, viihtymään ja oppimaan sekä koulupäivien aikana että niiden jälkeen. Nuoret toivoivat kouluille muun muassa ulkokuntolaitteita, sählyvarusteita, pingispöytiä ja VR-laseja. Lahjoituksesta suurin osa kohdentuu liikunta- ja välituntivälineiden hankintaan.

− Oli hienoa olla mukana yhteistyökumppanina tässä kampanjassa. Erityisesti mieltä lämmitti aito nuorten toiveiden ja ajatusten huomiointi, kun koulut suunnittelivat omia hankintaesityksiään kampanjaan liittyen. Esityksistä myös huomasi, että ne olivat tarkkaan harkittuja ja vastasivat koulun tarpeita, iloitsee Keski-Suomen tutoropettajaverkoston koordinaattori Riina Sutinen.

Yhteistyökumppanina Keski-Suomen Liikunta ry: lahjoituskohteena harrastusohjaajien koulutus

Yhteistyössä KesLin kanssa tuemme keskisuomalaisten nuorten hyvinvointia liikunnan ja urheilun avulla. Lahjoituksella mahdollistetaan lasten ja nuorten liikunnan ohjaajakoulutuksia, joita pystytään laajentamaan erityisesti Jyväskylän ulkopuolelle. Ensi syksynä ohjaajakoulutuksia järjestetään eri puolilla Keski-Suomea ja tavoitteena on tarjota koulutusmahdollisuus sadoille lasten ja nuorten liikunnanohjaajille. Lisäksi tuemme nuorten liikuntatoiminnan laajentamista ja seurojen toiminnan kehittämistä muutamilla paikkakunnilla.

− Liikunta on lasten ja nuorten keskuudessa suosittu harrastus. Monessa kunnassa liikuntatoiminnan laajentamisen este on koulutettujen ohjaajien puute. Keskimaan Ilo auttaa lahjoituksen ansiosta pystymme järjestämään lukuisia ohjaajakoulutustilaisuuksia eri puolella Keski-Suomea. Lisäksi arvostamme sitä, että pystymme järjestämään eri kunnissa tilaisuuksia, joissa luodaan yhteinen näkemys lasten liikunnan nykytilanteesta sekä pohtimaan erityisiä kehittämiskohteita, kertoo KesLin lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Jouni Vatanen.

Yhteistyökumppanina Nuorten Suomi ry: Nuorisotilojen viihtyvyyden parantaminen

Ilo auttaa -lahjoituksella jopa 14 nuorisotilaa Keski-Suomen alueella päästään remontoimaan, sisustamaan tai hankkimaan tiloihin varusteita nuorten yhdessä tekemiseen. Kysyimme nuorisotilojen vastaavilta ja käyttäjiltä nuorisotilojen tarpeista ja nyt pääsemme auttamaan nuorisotiloja toteuttamaan nuorten toiveita tilojen tai välineiden osalta.

− Nuorisotiloja käyttävät nuoret ja myös nuorisotyöntekijät ovat erittäin innoissaan Ilo auttaa -lahjoituksesta. Korona-aika on haastanut huomattavan paljon ikätovereihin tutustumista ja nuorten yhdessäoloa. Kuntien nuorisotilat ovat olleet kokonaan suljettuna tai rajatusti käytössä. Ilo auttaa -lahjoituksen kautta osa tiloista saa niiden kovasti kaipaamaa freesausta ja osa täysin uusia toiminnan muotoja, jotka kannustavat yhdessä tekemiseen ja sitä myötä vahvistavat nuorten yhteisöllisyyden tunnetta, kertoo Carita Hännivirta lahjoituksen merkityksestä.

Yhteistyökumppanina MIELI Suomen Mielenterveys ry: lahjoituskohteena Sekasin-chat

Nuorten jaksamisen haasteet ja mielenterveyden ongelmat ovat kasvussa. Pidä huolta nuoresta mielestä -kampanjan jatkona syvennämme yhteistyötä MIELI ry:n kanssa. Lahjoituksella mahdollistamme nuorten suosiman Sekasin-chatin keskeytymättömän toiminnan myös kesäkuukausina.

– Keskimaan Ilo auttaa -lahjoituksen ansiosta Sekasin-chatin aukioloa ei tarvitse supistaa kesälomakaudenkaan aikana. Verkkopalvelu tarjoaa apua ja tukea nuorelle, joka haluaa purkaa pahaa oloaan tai keskustella mistä tahansa asiasta kuuntelevan aikuisen kanssa, nimettömänä ja luottamuksellisesti, taustoittaa Sekasin kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana lahjoituksen kohdentamista.

Lahjoituksilla tehtäviä hankintoja, koulutuksia ja nuorisotyötä toteutetaan pääosin tulevan kesän ja syksyn aikana.

Vuoden 2022 hyväntekeväisyyslahjoitus mukaan lukien Keskimaa on yhdessä asiakasomistajien kanssa ilahduttanut ja tukenut keskisuomalaisia Ilo auttaa -lahjoituksen merkeissä jo viisi kertaa, lähes 670 000 eurolla.

Lisätietoa Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyydestä: Ilo auttaa 2022 – Osuuskauppa Keskimaa


Lisätietoja

Osuuskauppa Keskimaa, Noora Luoma, viestintä- ja markkinointijohtaja, 010 767 3040, noora.luoma@sok.fi

Keski-Suomen tutoropettajaverkosto, Riina Sutinen, 050 321 9927, riina.sutinen@jyvaskyla.fi

Keski-Suomen Liikunta ry, Jouni Vatanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, 050 552 4997

Nuorten Suomi ry, Carita Hännivirta, kehittämispäällikkö, 044 012 4606, carita.hannivirta@nuortensuomi.fi

MIELI Suomen Mielenterveys ry, Satu Raappana, Sekasin kollektiivin toiminnanjohtaja, 040 840 6681, satu.raappana@sekasin.fi

Kuva: Tero Takalo-Eskola / Keski-Suomen Liikunta ry